Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Sinteza PO CU, axe prioritare si prioritati de investitii

Share

Abordarea Strategică

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020)  ‐  implicit al fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică  şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Ocuparea forței de muncă 

Intervenţiile propuse în cadrul PO CU vor contribui la îndeplinirea obiectivului  general stabilit prin AP 2014‐2020, la atingerea țintelor asumate de către România prin Programul Național de Reformă, precum și la implementarea eficientă a strategiilor relevante din domeniul, prin:

 • Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 ‐ 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare
 • Îmbunătăţirea competenţelor tinerilor NEETs  șomeri, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare
 • Funcţionarea mecanismului naţional integrat de sprijin care vizează  identificarea  şi înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare  a tinerilor din categoria NEETs
 • Creșterea ocupării  șomerilor  și a persoanelor inactive, cu accent pe  şomerii pe termen lung,  lucrătorii vârstnici (55‐64 ani), persoanele din rândul minorităţii rome, persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educație, persoanele din mediul rural în special cele din agricultura de subzistență și semisubzistență
 • Îmbunătăţirea competenţelor șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii pe termen lung,    lucrătorii vârstnici (55‐64 ani), persoanele din rândul minorităţii rome, persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educație, persoanele din mediul rural în special cele din agricultura de subzistență și semisubzistență
 • Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi
 • Susținerea întreprinderilor, pentru a se adapta schimbărilor mediului de afaceri,    cu accent pe sectoarele prioritare cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate  și Strategia Națională  pentru Cercetare, Dezvoltare  și Inovare
 • Actualizarea cunoștințelor, competențelor și a aptitudinilor angajaților din întreprinderile din sectoarele prioritare cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate și Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare
 • Creșterea calității, diversității  și gradului de cuprindere a serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare, inclusiv prin externalizarea unora dintre servicii către furnizori privați

Incluziunea socială, reducerea sărăciei și combaterea oricăror forme de discriminare

Intervenţiile propuse în cadrul PO CU vor contribui la îndeplinirea obiectivului  general stabilit prin AP 2014‐2020, la atingerea țintelor asumate de către România prin Programul Național de Reformă, precum și la implementarea eficientă a strategiilor relevante din domeniul, prin:

 • Reducerea numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie  și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, cu accent pe comunitățile marginalizate
 • Creşterea număruli de persoane aparținând grupurilor vulnerabile care au depășit situația de vulnerabilitate
 • Dezvoltarea economiei sociale  şi promovarea antreprenoriatului social Îmbunătăţirea calității și accesului la servicii sociale
 • Îmbunătăţirea calității și accesului la servicii de asistenţă medicală
 • Asigurarea tranziției de la sistemul de îngrijire de tip instituționalizat către servicii oferite la nivelul comunității

Educație și competențe

Intervenţiile propuse în cadrul PO CU vor contribui la îndeplinirea obiectivului  general stabilit prin AP 2014‐2020, la atingerea țintelor asumate de către România prin Programul Național de Reformă, precum și la implementarea eficientă a strategiilor relevante din domeniul, prin:

 • Creșterea  accesului şi participării la învăţământul ante‐preșcolar și preșcolar de calitate, în special pentru categoriile dezavantajate de copii.
 • Stimularea accesului  și participării la învățământul primar  și secundar de calitate  și de prevenire a abandonului școlar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii/elevi.
 • Diversificarea oportunităților de revenire în sistemul educațional a copiilor/tinerilor (cu vârsta până în 24 de ani) care au părăsit prematur școala prin extinderea programelor de tip a doua șansă, inclusiv prin asigurarea accesului la programe de calificare profesională
 • Îmbunătățirea sistemului pre‐universitar de educație prin    actualizarea, validarea  și implementarea unei oferte curriculare de calitate
 • Creșterea    accesului  şi participării la învăţământul terțiar, în special pentru persoane cu oportunități reduse (categorii netradiționale de studenți, persoane din mediul rural, persoane cu CES, persoane de etnie romă, persoane provenite din medii socio‐economice defavorizate etc.).
 • Îmbunătăţirea calităţii învăţământului terţiar la nivel de sistem și instituții de învățământ în concordanță cu cerințele pieței muncii
 • Îmbunătăţirea eficienţei învăţământului terţiar la nivel de sistem și instituții de învățământ în concordanță cu cerințele pieței muncii, în special în sectoare economice cu potențial de creștere prin consolidarea parteneriatelor dintre universități  și mediul academic  și de cercetare și companii
 • Creșterea accesului și participării la programele de învățare pe tot parcursul vieții, în special în rândul persoanelor necalificate, cu un nivel scăzut de educație  și calificare, inclusiv din categorii dezavantajate, care să  ofere inclusiv oportunitatea recunoașterii  și certificării rezultatelor învățării.
 • Consolidarea capacității sistemului de educație și formare profesională în vederea asigurării calității  și relevanței programelor de formare profesională inițială  şi continuă pentru piața muncii
 • Consolidarea capacității furnizorilor de educație și formare pentru a dezvolta și implementa programe de calitate, relevante pentru piața muncii, în special prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri pentru sectoarele prioritare identificate prin Strategiei Naționale de Competitivitate

 

AP 1 Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

8.2. Prioritatea de investiţii   (ii) integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează  studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă  cu riscul excluziunii sociale  și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri

AP 2 Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (not in education, employment or training)

8.2. Prioritatea de investiţii   (ii) integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează  studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă  cu riscul excluziunii sociale  și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri

AP 3 Locuri de muncă  pentru toți

8.1. Prioritatea de investiţii (i)    acces la locuri de muncă  pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă  și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare  și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

8.3 Prioritatea de investiţii (iii) activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

8.5. Prioritate de investiţii (v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor

8.7 Prioritatea de investiţii (vii) modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice  și private de ocupare a forței de muncă  și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr‐o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante

10.3. Prioritatea de investiţii (iii) creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă  și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională  și validarea competențelor dobândite

AP 4 Incluziunea socială  și combaterea sărăciei

9.2 Prioritatea de investiţii (ii) Integrarea socio‐economică  a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii

9.5. Prioritate de investiţii (v) Promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale  și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă

9.4 Prioritatea de investiţii (iv) creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale

AP 5 Dezvoltare locală  plasată sub   responsabilitatea comunității

9.6 Prioritatea de investiţii (vi) Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii

AP 6 Educație și competente

10.1. Prioritatea de investiţii (i) reducerea  și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

8.2. Prioritatea de investiţii   (ii) integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează  studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă  cu riscul excluziunii sociale  și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri

10.2. Prioritatea de investiţii (ii) îmbunătățirea calității  și a eficienței învățământului terțiar  și a celui echivalent  și a accesului la acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate

10.3. Prioritatea de investiţii (iii) creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă  și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională  și validarea competențelor dobândite

10.4. Prioritate de investiții (iv) sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă  și consolidarea formării  și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală  și programe de ucenicie

AP 7 Asistență Tehnică

Share

Analizam ideea Dv. si impreuna identificam cele mai bune strategii de implementare a proiectului.