Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Prezentarea obiectivelor specifice si a axelor prioritare

Share

PO Competitivitate susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare  și inovare (CDI)  și (b) infrastructura subdezvoltată  de TIC  și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie  și societate, de natură  să  antreneze creștere și sustenabilitate.

Axa Prioritară 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă  prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

OS 1.1 Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD

Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internationale

OS 1.2 Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE

Acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului‐cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale

Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într‐un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă.

OS 1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI

Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Acțiunea 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM‐urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață

OS 1.4 Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public de cercetare și cel privat

Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

Axa Prioritară 2 ‐ Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală;, incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate.

OS 2.1 Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă  largă de mare viteză.

Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;

OS 2.2 Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic

2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐ learning

OS 2.3 Creșterea utilizării sistemelor de e‐ guvernare

Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data

OS 2.4 Creșterea gradului de utilizare a Internetului

Acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educație, e‐ incluziune, e‐sănătate și e‐cultură

 

Alăturarea celor doi vectori – Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare și Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin care acestea contribuie la obiectivele de specializare inteligentă si promoveaza noi oportunități de creștere, în special într‐un număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României.

Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007‐2013, ale căror rezultate deja încep să  devină  vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional. Proiecte majore, precum Extreme Light Infrastructure  ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) vor fi de asemenea finanțate prin PO Competitivitate.

Îmbunătățirea accesului, a utilizării și creșterea calității TIC se va realiza prin intervenții orizontale în sectorul privat  și în procesele de guvernare, în special prin promovarea unei abordări a serviciilor publice electronice centrate pe evenimente din viața cetățenilor  și întreprinderilor (Life Events). Totodată, sunt promovate măsuri de îmbunătățire a infrastructurii specifice TIC pentru educație, incluziune, sănătate  și cultură, sunt încurajate investițiile în e‐comerț și dezvoltarea inovării prin clustere/poli TIC și este finanțată dezvoltarea infrastructurii dîn ceea ce privește Accesul și Rețelele de Generație Viitoare (NGA/NGN), ca fiind unul dintre obiectivele‐cheie de performanță  pentru punerea în aplicare a Agendei Digitale.

Competitivitate și CDI

În conformitate cu obiectivele Strategiei UE 2020, România și‐a asumat o țintă de 2% din PIB pentru finanțarea CDI (1% din PIB cheltuieli publice și 1% din PIB cheltuieli din surse private). Având în vedere că, în anul 2011, România a investit în CDI doar 0,48% din PIB, 80% din investiții fiind realizate de către sectorul public, atingerea țintei de 2% este un obiectiv ambițios. Există  totuși premisele necesare atingerii  țintei asumate, printr‐un mixt de politici si prin prioritizare  și concentrare tematică, în domeniile prioritare economice  și sociale, în care România are cea mai mare nevoie/cerere de astfel de activități.

Sectorul privat  ‐ în 2011, sectorul privat din România a investit numai 825 de milioane lei în CD, 17,1% din totalul investițiilor în cercetare. Între 2007  și 2011, creșterea cheltuielilor pentru CD în sectorul privat a fost de numai 11,8%, puțin peste o treime din procentul total de creștere a cheltuielilor pentru CD.

Dincolo de factorii structurali s‐au identificat  și alți factori care limitează  investițiile private în cercetare și inovare:

 • lipsa capitalului de risc în general, dar în mod special absența capitalului de risc sub formă de fonduri dedicate inovațiilor tehnologice rezultate din activități de CD;
 • reducerea sprijinului public național acordat activităților de CDI începând din 2009;
 • complexitatea regulilor de acces la finanțare  și implementarea proiectelor de CDI cu sprijin public;
 • scăderea numărului de angajați în domeniul CD în sectorul privat;
 • multe din companiile cu capital străin nu includ activități de cercetare în operațiunile lor din România;
 • conexiuni reduse între învățământul superior și CD din sectorul privat din România, ca  și slaba aplicabilitate practică  a rezultatelor cercetării generate de sectorul public;
 • costul ridicat al înregistrării brevetelor la nivel european, instituțiile românești fiind obligate să le înregistreze numai la nivel național.

Potențialul de inovare al companiilor este strâns legat de structura economică  a României, astfel încât peste 56,4 % dintre companiile mari (care reprezintă  0,4% din totalul companiilor) sunt active din punct de vedere al inovării, în timp ce doar 38,7% dintre companiile mijlocii și doar 27,5% dintre companiile mici sunt active din punct de vedere al inovării.

Sectorul public  ‐  mediul de lucru în institutele de cercetare  și în instituțiile de învățământ superior din România este caracterizat prin fragmentare, calitate neunitară, standardizare excesivă, utilizare ineficientă  a resurselor, precum  și prin lipsa unei strategii de dezvoltare intensivă a instituțiilor de cercetare. Aproximativ 250 de entităţi publice de CD sunt astăzi operaţionale. Ele acoperă multe subdomenii şi nişe ştiinţifice şi generează astfel, uneori, redundanţă şi duplicare în sistem.

Deşi dinamica producției  științifice s‐a schimbat semnificativ, legăturile dintre învățământ, cercetare și sectorul economic rămân în continuare slabe, rezultatul fiind că  puține idei sunt transferate  și comercializate. Activitatea de colaborare tinde să  se realizeze între instituțiile de CD  și marile companii, participarea IMM‐urilor fiind limitată.

În ceea ce privește resursa umană, România are procentul cel mai mic de personal de CD raportat la procentul total de angajați (0,4 % în 2010), ceea ce reprezintă un sfert din media UE. În privința distribuției în teritoriu, doar regiunea București‐Ilfov se aproprie de media de 1,7 % din UE.

Direcţii de acţiune

Având în vedere situaţia prezentată  mai sus, stimularea dezvoltării capacităților  și infrastructurii CDI (publice și private) determinată de cererea de cercetare este văzută  3 ca o necesitate. Promovarea cercetării private va fi prioritară, vizând, printre altele,  şi revizuirea cadrului juridic care reglementează drepturile de proprietate intelectuală, cu scopul de a crește comercializarea cercetării.

De asemenea, capacitatea de CDI a instituțiilor din România de a se integra în mod eficient în rețelele europene și internaționale trebuie să fie consolidată. Sunt necesare eforturi paralele de creştere a capacităţii administrative  și pentru a eficientiza guvernanța sectorială. În acest sens, este nevoie de cooperare cu universitățile pentru a orienta cercetători calificați către sectoarele prioritare și instituțiile de CDI.

Direcțiile principale de investiții în CDI avute în vedere prin POC se referă la creșterea cercetării CDI private, cu scopul de a stimula inovarea la nivelul operatorilor economici, sprijinirea infrastructurilor de CD  și a capacității de a dezvolta centre de excelență, bazate pe clustere de competitivitate existente sau viitoare și conectate cu centre de CDI în cadrul unor poli de creștere, precum  şi promovarea unui mediu favorabil inovării în mediul de afaceri, prin dezvoltarea de produse și servicii, transfer tehnologic, crearea de rețele și clustere.

În acest context, Axa 1  ‐  CDI din POC va sprijini în special prioritățile de specializare inteligentă, precum  și prioritățile cu relevanță  publică, mai ales în ceea ce privește apropierea sectorului public de piață, corelându‐se astfel cu intervențiile finanțate la nivel național, mai ale prin Planul Național de CDI.

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC:

 • bioeconomie.
 • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.
 • energie, mediu și schimbări climatice.
 • eco‐nano‐tehnologii și materiale avansate.

POC va sprijini, de asemenea, CDI pentru Sănătate, un sector de interes național pentru România. În corelare cu prevederile Strategiei Naționale de Sănătate 2014‐2020 (SNS), în vedere dezvoltarea de poli de excelență/structuri instituționale competitive pe piața cercetării din domeniu, integrarea componentelor de cercetare‐inovare în lanţul valoric şi stimularea iniţiativelor private în domeniul cercetării care să  răspundă  creșterii accesului la serviciile de sănătate.

Competitivitate si TIC

Agenda Digitală  pentru Europa subliniază  importanța conectivității în bandă  largă  pentru creștere și inovare europeană și pentru incluziunea socială și ocuparea forței de muncă. Aceasta stabilește obiective ambițioase de acoperire  și de viteză  și solicită  statelor membre să ia măsuri, inclusiv dispoziții legislative, pentru a facilita investițiile în bandă  largă. Obiectivele Agendei Digitale  și poziția actuală  a României față de aceste obiective este prezentată  în tabelul de mai jos. Se poate observa că  România înregistrează diferențe semnificative în comparație cu obiectivele UE în ceea ce privește rețelele  și accesul în bandă  largă  (NGA/NGN), utilizarea generală  a internetului  și alfabetizarea digitală, reflectate în deficite semnificative în utilizarea e‐comerț  de întreprinderi și cetățeni.

Direcţii de acţiune

Așa cum este stabilit în Strategia Națională Agenda Digitală pentru România (SNADR), investițiile în TIC trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale care asigură  competitivitatea economică  și îmbunătățirea nivelului de trai pentru cetățeni. POC vizează  patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC: a) e‐guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing  ș   social media, b) TIC în educație, incluziune, sănătate și cultură, c) e‐Comerţ, inovare în TIC şi d) Infrastructura de bandă largă și servicii digitale.

Domeniile de mai sus sunt în linie cu cele sugerate în Documentul de poziție al CE: (1) extinderea dezvoltării infrastructurii în bandă largă și lansarea rețelelor de mare viteză  și (2) dezvoltarea de produse și servicii TIC (e‐learning, e‐sănătate, e‐cultură) și aplicații de afaceri (e‐commerce) și a cererii de TIC. Implementarea strategiei utilizând principii de tipul e‐guvernare 2.0, care să răspundă direct nevoilor IMM‐urilor și ale cetățenilor și care să  propună  servicii publice disponibile în mediul online (nu sub forma de nomenclatoare birocratice, ci sub formă intuitivă de afaceri sau de evenimente de viață) va fi susținută  și prin POC. Strategia își propune ca un număr de 36 de astfel de evenimente care implică utilizarea serviciilor publice să fie acoperite în mediul online (nivel sofisticare IV).

Evenimente de viață selectate în cadrul SNADR:

1 Cum sa incepi o afacere 19 Accidente de munca si incapacitate de munca
2 Vanzarea sau cumpararea afacerii 20 Pensionare
3 Modificari in functionarea afacerii 21 Inscrierea alocatiei pentru persoane cu handicap
4 Obtinerea de surse de finantare 22 Programarea unui consult medical intr-un spital
5 Obținerea de garanții pentru intreprinderi 23 Nastere
6 Faliment 24 Casatorie
7 Lichidare 25 Divort
8 Transfer de proprietate 26 Deces
9 Obtinerea permisului de conducere auto 27 Obtinerea indemnizatiei de crestere a copilului
10 Constituirea contractelor 28 Eliberearea actelor de identitate
11 Votarea 29 Adoptii
12 Asigurarea viitorului personal 30 Clase primare/Liceu/Universitati
13 Inregistrarea pentru plata taxelor 31 Emigrare in Romania
14 Inregistrarea unui autovehicul 32 Obtinerea cetateniei
15 Cumpararea/Inchirierea unei case 33 Ghiduri si informatii de calatorie
16 Inscrierea la biblioteca 34 Obtinerea unei vize
17 Cautarea unei slujbe 35 Obtinerea unui pasaport
18 Pierderea locului de munca 36 Denuntarea unei ilegalitati
Share

Analizam ideea Dv. si impreuna identificam cele mai bune strategii de implementare a proiectului.